OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA
Z APARTAMENTÓW “PRZY PLAŻY” PRZEZ KLIENTA
Zwane dalej “WARUNKAMI”

§1

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejsze ogólne warunki korzystania z lokali, zwane dalej Warunkami, stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a STL.
 2. Ilekroć w warunkach jest mowa o:
  • STL – rozumie się przez to właściciela apartamentów firmę SPEED-TRANS LOGISTICS z siedzibą w Warszawie (numer NIP : 118-123-94-77), która jest stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem.
  • Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną albo prawną, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji STL.
   Apartamentach – rozumie się przez to lokal mieszkalny o podwyższonym standardzie, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.noclegikrynicamorska.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.
  • Formularzu (formularzu rezerwacyjnym) – rozumie się przez to dokument przesłany drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy Klienta potwierdzający dokonanie na rzecz Klienta rezerwacji pobytu w wybranym apartamencie w określonym terminie i za określoną cenę.
  • Opłata rezerwacyjna – bezzwrotna zaliczka stanowiąca 35 % całej ceny – kwoty pobytu Klienta.
 3. STL oświadcza, że jest uprawniony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do udostępniania Klientom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe i turystyczne APARTAMENTÓW.
 4. STL świadczy również usługi towarzyszące krótkotrwałemu najmowi Apartamentu takie jak: marketingowe, reklamowe, utrzymania czystości i dozoru oraz informacyjne.

§2

Rezerwacja:

 1. Aktualny katalog Apartamentów do krótkotrwałego, turystycznego wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie internetowej www.apartamentykrynica.info
 2. Rezerwacje Apartamentu Klient może dokonywać on-line na stronie www.apartamentykrynica.info, drogą elektroniczną rezerwacja@apartamentykrynica.com.pl lub telefonicznie : 502 028 132
 3. Klient po dokonaniu rezerwacji apartamentu otrzymuje od STL formularz – potwierdzenie rezerwacji, które jest traktowane jako ostateczne zawiązanie umowy pomiędzy Klientem a STL z akceptacją niniejszych Warunków.

§3

Opłata za usługę i warunki płatności:

 1. Opłata za wynajem Apartamentu w celu pobytu turystycznego jest podana każdorazowo w formularzu, o którym mowa w & 2 ust. 3 Warunków
 2. Opłata wskazana orientacyjnie w ofercie cenowej na stronie internetowej, jak i zawarta w formularzu rezerwacyjnym zawiera 8% podatek od towarów i usług.
 3. Opłata za usługę wynajmu Apartamentu obejmuje:
  • pobyt w Apartamencie liczby osób ustalonej w formularzu
  • media zużywane przez Klienta i osoby mu towarzyszące w czasie rezerwacji
  • sprzątanie końcowe apartamentu
 4. Opłata za wynajem Apartamentu nie obejmuje:
  Opłaty parkingowej, opłaty klimatycznej, przygotowanie apartamentu uwzględniając prośby Klienta uzgodnione w porozumieniu z właścicielem apartamentów, dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, wypożyczenia wózka dziecięcego.
 5. Wraz z dokonaniem rezerwacji (§ 2 Warunków) Klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazany w formularzu rezerwacyjnym w terminie 3 dni kwotę opłaty rezerwacyjnej (35% kwoty pobytu) – zwaną dalej zaliczką. Za opłatę rezerwacyjną rozumie się wynagrodzenie za wynajem apartamentu, jednorazowy koszt przygotowania apartamentu, opłatę za wynajem miejsca parkingowego uwzględniając dodatkowe prośby Klienta w porozumieniu z STL.
 6. Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, o ile STL nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 7. Pozostałą część wynagrodzenia (65% kwoty pobytu) należy zapłacić przelewem lub gotówką na miejscu u wskazanego w formularzu rezydenta nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia pobytu i przed odbiorem kluczy do apartamentu.

§4

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta:

 1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Klienta Apartament nie został już zarezerwowany. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie.
 2. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa i Klient odstąpił od umowy bądź anulował rezerwację z tego bądź innego powodu zapłacona przez klienta zaliczka (opłata rezerwacyjna) przepada i nie podlega zwrotowi (STL jest uprawione do zatrzymania wpłaconej przez Klienta zaliczki).
 3. W przypadku anulacji do 30 dni przed terminem przyjazdu Klient ponosi koszty w wysokości 35 % wartości całej rezerwacji.
 4. W przypadku anulacji do 14 dni przed terminem przyjazdu Klient ponosi koszty w wysokości 60 % wartości całej rezerwacji.
 5. W przypadku anulacji do 7 dni przed terminem przyjazdu Klient ponosi koszty w wysokości 80 % wartości całej rezerwacji.
 6. W przypadku anulacji w dniu przyjazdu lub przy braku anulacji kiedy Klient nie wykonał umowy (brak przyjazdu). Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie.

§5

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez STL:

 1. Zmiana rezerwacji przez STL jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony STL. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas STL ma obowiązek zaproponować inny termin Klientowi albo odstąpić od umowy zwracając Klientowi wpłaconą zaliczkę (anulacja rezerwacji).
 2. STL zastrzega sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tym samym kompleksie apartamentowym.
 3. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny Apartament umowa ulega rozwiązaniu, a STL ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconej przez Niego zaliczki (opłaty rezerwacyjnej)

§6

Procedura pobytu Klienta:

 1. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się od godziny 16.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu, a kończy o godzinie 10.00 ostatniego dnia zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od przedstawiciela STL (rezydenta) w ustalonej przez Strony godzinie, sprawdzając jego stan techniczny, czystość oraz podpisując protokół zdawczo – odbiorczy dot. wyposażenia apartamentu.
 2. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych STL pobiera od Klienta kaucję zwrotną uzależnioną od wybranego apartamentu oraz długości pobytu w wysokości od 300,00 – 800,00 zł . Ostateczną kwotę kaucji określa formularz – potwierdzenie rezerwacji.
 3. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Klient jest zobowiązany najpóźniej do godz. 11.00 zwrócić klucze przedstawicielowi STL poprzedzając to podpisaniem protokołu zdania apartamentu . Za nieterminowy zwrot kluczy do apartamentu STL będzie naliczało opłatę w wysokości 100,00 PLN (sto złotych) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przekazaniu apartamentu rezydentowi (przedstawicielowi STL).
 4. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
 5. W przypadku zagubienia kluczy do apartamentu Klient zobowiązany jest do natychmiastowego, skutecznego poinformowania STL o takim incydencie i zobowiązuje się pokryć koszty związane z ich utratą w wysokości 180,00 PLN (sto osiemdziesiąt złotych).
 6. Palenie w apartamentach jest surowo zabronione. W każdym apartamencie jest zainstalowany CZUJNIK DYMU, który zaalarmuje STL .Klient nie stosujący się do tego zakazu zostanie obciążony opłatą 350,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt złotych) stanowiącą równoważność kosztów wietrzenia apartamentu, prania dekoracji okiennych itp. Ponadto STL jest uprawnione do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu bez prawa do żądania przez Klienta zwrotu niewykorzystanej opłaty za pobyt.
 7. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.
 8. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w Apartamencie ponad tę, która została określona jako maksymalna w katalogu na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym ustępie STL jest uprawnione do potrącenia z kaucji należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej, która wynosi : 50,00 PLN / za każdą rozpoczętą dobę pobytu. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient obowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie, nie później jednak niż w ostatnim dniu zakończenia pobytu.
 9. We wszystkich Apartamentach STL obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie. Klient nie stosujący się do tego zakazu musi się liczyć z wypowiedzeniem umowy najmu przez STL ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do żądania przez Klienta zwrotu niewykorzystanej opłaty za pobyt.
 10. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem ze szczególną troską o dbanie jego elementów wyposażenia. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek awarii, usterki Klient zobowiązuje się do natychmiastowego, skutecznego o tym poinformowania STL oraz do nieusuwania usterki osobiście. Każda osobista ingerencja klienta zostanie potraktowana jako niewłaściwa eksploatacja apartamentu.
 11. W apartamentach obowiązuje cisza nocna od 22.00 do 6.00.

§7

Troska i bezpieczeństwo Klienta:

 1. W trakcie pobytu w apartamencie Klient może zgłaszać wszelkie uwagi, prośby oraz żądania . Numer telefonu do rezydenta zostanie podany w formularzu oraz w informacji pisemnej umieszczonej wraz z Warunkami w Apartamencie.

§8

Przepisy końcowe:

 1. W przypadku naruszenia jakichkolwiek zasad określonych w & 6 Warunków STL jest uprawnione do potrącenia z kaucji wynagrodzenia dot. kosztów poniesionych przez właściciela Apartamentów strat, które mogą dotyczyć w szczególności:
  • wszelkich zniszczeń w apartamencie lub/i w jego wyposażeniu i dekoracji
  • utraty, zaginięcia lub zagubienia elementów wyposażenia, Dekoracji apartamentów w tym również kluczy do apartamentu
  • pobytu osób niezgłoszonych
  • kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu poprzedniego bądź należytego
 2. jak i innych odszkodowań.

 3. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość wpłaconej przez Klienta kaucji, Klient obowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie, nie później jednak niż w ostatnim dniu zakończenia pobytu.
 4. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszych warunkach, STL jest uprawnione do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji bez prawa do żądania przez Klienta zwrotu niewykorzystanej opłaty za pobyt.
 5. Dane osobowe Klienta zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez STL wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi.